Blaricum

Karakteristiek Blaricum

Blaricum is gelegen op de overgang tussen de hoger gelegen Gooise stuwwallen en de lagere, vruchtbare gronden van de Eemvallei. Gesticht in de 10e eeuw als kerkdorp heeft het tot ver in de 20e eeuw gefunctioneerd als landbouwdorp. Dit agrarische verleden is herkenbaar bewaard gebleven in de huidige ruimtelijke structuur. De kern met veel  (voormalige) boerderijen wordt omgeven door kronkelende wegen en paden met daaromheen een organisch gegroeid, spinnenwebachtig stratenpatroon dat gerelateerd is aan de veedriften naar de gemeenschappelijke weidegronden in de Eemvallei (de Meenten) en naar de heidevelden, alsmede de akkerbouw op de hoger gelegen Engen. Enkele radiaalwegen lopen door naar de omliggende dorpen. In de loop van de 19e eeuw vindt binnen dit stratenpatroon een verdichting van de bebouwing plaats en gaandeweg ontdekken internationaal bekende kunstenaars, wetenschappers en intellectuelen van allerlei aard de ongerepte schoonheid van het Gooi, en vestigen zich in de gemeente. Zij verstrekten opdrachten aan vaak bekende architecten, wat leidde tot een gebouwde omgeving met een bovengemiddelde architectonische waarde. Kenmerkend zijn de atelierwoningen en de panden in een Gooise landhuisstijl  van architecten als Rueter en Hanrath. Ook moderne architecten als Rietveld en Elling bouwen vanaf de jaren twintig bijzondere woningen in Blaricum. Blaricum koestert haar verleden met het beschermd dorpsgezicht en de vele panden die binnen de gemeente zijn aangewezen als monument. Naast architectonische kwaliteit is ook het behoud van de groene ‘uitstraling’ van Blaricum, met hagen als erfafscheidingen, een belangrijk aandachtspunt in het gemeentelijke beleid. Een voor de ruimtelijke beleving van de gemeente beeldbepalend aspect dat ook is, en wordt, nagestreefd in de uitbreidingswijken De Bijvanck en De Blaricummermeent.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Blaricum 

Voorzitter: dhr. F.J. Vos, gemeente Houten

Leden: mw. B. Giesen-Geurts, architectuurhistoricus te Bilthoven; dhr. F.T. Huisinga, restauratiearchitect te Zandvoort; dhr. J.W.P. van Laarhoven, architect te IJsselstein en medewerker van het bureau); mw. M.J. Pattynama, architect te Amsterdam

Burgerlid: G. van der Woude

Agenda commissievergadering

Plannen van de gemeente Blaricum worden behandeld in de vergadering van de BEL-commissie. De commissie vergadert eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Eemnes. Voor de agenda van de eerstvolgende commissievergadering verwijzen we naar het overzicht ‘Agenda Commissievergaderingen‘ op de startpagina.