Monumentenadvies particulieren

Heeft u een monument en heeft u wensen om het te veranderen, of bent u van plan een monument te kopen en vraagt u zich af wat er wel of niet mogelijk/toegestaan is? Dan kunt u terecht bij MooiSticht.

Quickscan monumentale waarden

Indien u snel en in algemene zin wilt weten wat de specifieke waarden zijn van het monument, dan is het mogelijk een quickscan te laten uitvoeren. Tijdens een bezoek ter plekke wordt aangegeven welke zaken er bij een eerste indruk van essentieel belang zijn en waar mogelijk nog speelruimte zit voor verandering. Ook kan worden aangegeven op welke aspecten nog nader onderzoek gewenst is. Dit is vaak ook afhankelijk van de mate waarin men een ingreep wenst te doen aan het monument.

Bouwhistorisch onderzoek

Voor een goed inzicht in de monumentale waarden van een pand is bouwhistorisch onderzoek onontbeerlijk. Dit is een grondig onderzoek naar de bouwgeschiedenis van het pand. Daarbij worden archieven geraadpleegd (oud kaartmateriaal en oude tekeningen) en wordt onderzoek in het gebouw zelf gedaan naar bouwsporen en naar de gebruikte materialen en de constructiewijze. Dit resulteert in een bouwhistorisch rapport. Voor het opstellen van het rapport worden de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek aangehouden zoals die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld. (klik hier voor een link naar de pagina van de RCE hierover).

Dynamische waardenstelling

Na het vervaardigen van een bouwhistorisch onderzoek is het ook mogelijk om aan te geven welke onderdelen van een monument “heilig” zijn (dus waar zoveel waarde zit dat deze gehandhaafd dienen te blijven) en waar nog ruimte zit voor het plegen van ingrepen in het pand. Als ontwerper wil je graag weten waar de vrijheid zit voor ontwikkelingen bij herbestemming of wijziging. Door middel van een dynamische waardenstelling wordt inzichtelijk gemaakt wat vanuit de cultuurhistorische¬†waarden bezien, mogelijk is in het gebouw.