Opstellen van Beeldkwaliteitsplan of nota Ruimtelijke Kwaliteit

Een nota Ruimtelijke Kwaliteit en een Beeldkwaliteitsplan zijn twee verschillende documenten waarin eenĀ gemeente kan aangeven wat zij verwacht van burgers en andere initiatiefnemers wanneer deze bouw- en/of inrichtingsvoorstellen ontwikkelen voor een bepaalde locatie. Een nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft daarbij inzicht in het ambitieniveau met betrekking tot de bestaande ruimtelijke kwaliteit in de verschillende deelgebieden in een gemeente, terwijl een Beeldkwaliteitsplan juist is gericht op een specifieke locatie of een groter ontwikkelingsgebied, waarvoor vaak ook een bestemmingsplanwijziging moet worden doorgevoerd. Beide documenten bevatten uitgangspunten voor bijvoorbeeld de massaopbouw en vormgeving van gebouwen, de gewenste uitstraling en de gebruikte materialen en/of kleuren. De gemeenteraad stelt de beeldkwaliteitsplannen vast als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota. De gemeente toetst bouwaanvragen aan de eisen die in de welstandsnota (en de aanvullingen daarop) staan.