Organiseren van Kwaliteitsteam

Een Kwaliteitsteam is een breed samengestelde adviescommissie die een gemeente vanaf een vroeg stadium kan adviseren over ruimtelijke plannen. Met name bij grotere, langlopende ontwikkelingen kan de inzet van een Kwaliteitsteam zinvol zijn. Vertegenwoordigers van verschillende ontwerpdisciplines hebben hierin zitting. Te denken valt aan stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, monumentendeskundigen, archeologen, architecten, et cetera. Omdat het Kwaliteitsteam breed is samengesteld, worden plannen in één keer integraal beoordeeld op de verschillende relevante ruimtelijke deelaspecten en schaalniveaus; variërend van het stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte tot een ontwerp voor een concreet bouwplan. De beoordeling vind daarbij plaats via de verschillende ontwerpstadia van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en definitief bouwplan. Dit stroomlijnt het ontwerpproces en schept duidelijkheid voor architecten en ontwikkelaars.

MooiSticht heeft contacten met adviseurs van de verschillende ontwerpdisciplines en kan een Kwaliteitsteam ‘op maat’ samenstellen dat opkomt voor de ruimtelijke kwaliteit die door de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen wordt verwacht.