Advies verduurzaming monument

De energietransitie met daaruit voortkomend ook de verduurzaming van gebouwd erfgoed neemt een grote vlucht. Als eigenaar van een monument of historisch gebouw wilt u daarin ook uw verantwoordelijkheid nemen en kunt u daarbij ook gelijk veel besparen op uw energierekening. En het is ook fijn als u kunt wonen met een prettig binnenklimaat en comfort.

Bij oude gebouwen en monumenten kunnen op de verkeerde manier ontworpen en uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen echter leiden tot een verstoring van de historische waarden en tot ernstige bouwtechnische en bouwfysische gebreken met ernstige schades als gevolg. Het verduurzamen van historische gebouwen is een vakgebied op zichzelf en deskundig maatwerk is wenselijk. En als u er voor kiest om uw monument aan te pakken is het wel zo prettig als u goed voorbereid en met munitie op zak bouwkundige advies- en architectenbureaus en aannemers kunt benaderen. Met een DuMo advies / Energiescan monumenten van MooiSticht weet u precies waar u aan toe bent en heeft u alle onafhankelijke en deskundige informatie die u nodig heeft specifiek voor uw monument. Op basis daarvan kunt u beter uw afwegingen maken en aan de slag gaan.

Adviezen die voldoen aan de hoogste kwaliteit

Wij adviseren op de hogere niveaus van de URL2001 uitvoeringsrichtlijnen voor verduurzamingsadvies van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit (ERM). Maar eigenlijk gaan wij nog een stap verder en brengen wij, beter dan vereist bij deze uitvoeringsrichtlijnen, inzichtelijk welke bouw- en cultuurhistorische waarden er aanwezig zijn in uw monument en hoe daarmee omgegaan kan worden. Dit doen wij conform de uitvoeringsrichtlijnen voor Bouwhistorisch onderzoek (URL2007) Hierdoor is ons advies veelal ook gelijk in te zetten als nadere onderbouwing en motivatie die u nodig heeft bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De monumentencommissies die de gemeentes daarbij adviseren kunnen beter beoordelen dat de juiste afwegingen en keuzes worden gemaakt. Dit versnelt niet alleen het traject, maar kan uiteindelijk ook kosten besparen bij de inhuur van bouwkundige adviesbureaus en architecten.

Onafhankelijke advisering

MooiSticht is een stichting zonder winstoogmerk met een algemeen maatschappelijk ideaal. Onze adviezen en producten komen volledig onafhankelijk tot stand. Ons uitgangspunt is daarbij een verantwoorde omgang met het culturele erfgoed en het behoud van ruimtelijke kwaliteit. We houden daarbij uiteraard wel het doel van de opdracht voor ogen en rekening met de gebruikswensen ten aanzien van het cultureel erfgoed. Wij adviseren echter nooit iets wat niet overeenkomt met ons uitgangspunt. Beoordelende instanties kunnen dus altijd vertrouwen en bouwen op onze onafhankelijk opgestelde adviezen en producten. Voor opdrachtgevers verhoogt dat de waarde en de gebruiksmogelijkheden van onze adviezen en producten.

Subsidies voor verduurzaming van uw monument

In veel gevallen is het mogelijk om voor verduurzamingsmaatregelen aan uw monument subsidies en aantrekkelijke financiering te krijgen. Dat kunnen landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen zijn. Wij brengen dat ook gelijk in kaart als onderdeel van ons advies. In een aantal gevallen is het voor het verkrijgen van een subsidie of financiering zelfs verplicht om een DuMo advies / Energiescan monumenten op te laten stellen zoals bij het Nationaal Restauratiefonds. Ons advies voldoet hiervoor uiteraard aan alle vereisten.

Subsidie voor DuMo advies

Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u naast aantrekkelijke financiering voor de verduurzamingsmaatregelen ook een vergoeding krijgen voor het DuMo advies zelf. Bij de Provincie Utrecht en de RCE zijn er ook voor herbestemmingsopgaven bij Rijksmonumenten subsidiemogelijkheden voor een DuMo advies. Vanuit de SIM voor Rijksmonumenten (subsidie instandhouding monumenten) is er voor de periode 2022-2025 ook een subsidie te verkrijgen voor een DuMo advies. Daarnaast bieden enkele gemeenten ook eigen subsidiemogelijkheden aan voor het laten opstellen van een DuMo advies, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Utrecht.

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Rijksmonumenten
Om eigenaren van rijksmonumenten te ondersteunen in hun weg naar het verduurzamen van hun monument, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het programma wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds (NRF). In het ontzorgingsprogramma krijgt u advies en begeleiding van een door de RCE gecontracteerde Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur. Hierbij wordt een deel van de kosten voor u vergoed via het ontzorgingsprogramma. MooiSticht is aangesloten bij het ontzorgingsprogramma en stelt DuMo adviezen op (stap 2) en begeleidt eigenaren ook in het vervolg-ontzorgingstraject (stap 3). U kunt hierover meer informatie vinden op de website Monumenten.nl: monumenten.nl/ontzorgingsprogramma-verduurzaming-monumenten, waar u ook kunt starten met het ontzorgingsprogramma middels de zelfscan (stap 1).

Opzet en uitgangspunten DuMo advies MooiSticht

Een DuMo advies is echt maatwerk. Het bestaat bij MooiSticht uit een cultuurhistorisch onderzoek met waardering van de verschillende onderdelen, een bouwfysische en bouwtechnische opname, een inventarisatie van de gebruikerswensen en ambities, een (strategische) analyse en een advies met mogelijke duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt in een enkel of diverse scenario’s. Dit proces is vergelijkbaar met een drietrapsraket. Daarnaast worden ook de subsidiemogelijkheden voor de verduurzamingsmaatregelen in kaart gebracht.

Cultuurhistorisch onderzoek

Het is van belang om te onderzoeken wat de cultuurhistorisch waarden van de gebouwen zijn. Dit geeft wezenlijk inzicht in de mogelijkheden voor aanpassingen en verduurzamingmaatregelen aan de gebouwen, waarbij de cultuurhistorische waarden zo goed mogelijk worden behouden.

Gebruikswensen en ambities eigenaar

De maatregelen die worden geadviseerd moeten wel aansluiten bij het functioneel gebruik van pand en de behoeftes van de eigenaar en gebruikers van het pand. Daarbij is ook het ambitieniveau erg bepalend voor de keuzes die voorgesteld worden. Is het streven naar BENG (bijna energie neutraal gebouw), dan zijn er andere oplossingen nodig dan dat er gevraagd wordt om maximaal comfort voor de gebruikers met een minimale investering.

Bouwkundige en bouwfysische situatie

Het monument vormt zelf het uitgangspunt van waaruit gekeken wordt welke mogelijkheden er zijn. Belangrijk zijn daarbij de cultuurhistorische waarden. Maar net zo belangrijk is de huidige bouwkundige en bouwfysische situatie. Zijn er bijvoorbeeld al eerder isolerende maatregelen genomen? Welke installaties zijn er reeds aanwezig? Zijn er bouwkundige gebreken zoals lekkages of vochtproblemen? Uit welke bouwmaterialen bestaat het gebouw, met welke eigenschappen? Leent de draagconstructie zich voor bepaalde maatregelen? Zo zijn er nog veel meer vragen die beantwoord moeten worden en van invloed zijn bij de afwegingen.

Strategische analyse

Bij de analyse hanteren wij de Trias Energetica, waarbij in aflopende volgorde maatregelen worden voorgesteld die ingaan op het beperken van de energievraag, het (her)gebruiken van duurzame energie en/of het efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen. Hierbij staan voor ons het behoud van de cultuurhistorische waarden van het pand en de gebruikswensen voorop. Omdat duurzaamheid uit meer bestaat dan alleen het beperken van het energiegebruik adviseren wij waar mogelijk het gebruik van duurzame en maatschappelijk verantwoorde materialen en oplossingen en houden wij ook rekening met de klimaatadaptatie. Veelal is schaalgrootte ook van belang voor de mogelijheden en het rendement. Het rest-product van de één kan ook een bron vormen voor de ander. Waar mogelijk zoeken wij
naar koppelkansen met de omgeving.

Voor wie en wanneer?

Dit advies is handzaam in elk onderdeel van het proces en beperkt zich niet alleen tot de ontwerp- of bouwfase. De quick wins zijn veelal zelfstandig en zonder omgevingsvergunning door te voeren als eigenaar en gaan deels ook over het gedrag van de gebruikers van het gebouw. Bij verkenningen en casestudies voor projectontwikkeling komt het goed van pas en een eigenaar kan het gebruiken ter oriëntatie. Bijvoorbeeld bij aan- of verkoop van het gebouw, het verkrijgen van financiering en subsidies, voor het gerichter opvragen van offertes en voor het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Voor bouwkundige advies- en architectenbureaus geeft het de handvaten voor de verdere uitwerking van het ontwerp en meer zekerheid bij het maken van de detaillering en de keuze voor de juist materialen.

Wij zijn u graag van dienst

Wij hebben u alvast een doorkijkje gegeven in onze duurzaamheidsadvisering voor monumenten. Bent u enthousiast geworden over ons DuMo advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Heeft u daarbij alvast een specifieke vraag of een probleem waar u tegenaan loopt. Geen probleem. Leg het ons voor en we proberen u gelijk te helpen zonder enige verplichting. Bent u dan overtuigd en kiest u ervoor om door ons een DuMo advies op te laten stellen, dan zullen wij u niet teleurstellen.

Er is grote interesse in onze DuMo advisering. Daardoor loopt de wachttijd op waarbinnen wij kunnen starten met nieuwe opdrachten. We kunnen op dit moment dus helaas geen opdrachten aannemen die op korte termijn moeten starten.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!