Ervenconsulent

Het agrarisch landschap in de provincie Utrecht is volop in beweging. Behalve herbestemming, sloop en nieuwbouw spelen ook energiewinning en klimaatadaptatie een rol. Veel boeren en erfbezitters hebben met deze ontwikkelingen te maken. Wilt u een extra woning realiseren op een boerenerf terwijl u niet aan de gestelde sloopeis kunt voldoen? Juist om u in dit ingewikkelde traject van dienst te zijn, is mede op initiatief van de provincie Utrecht het ervenconsulentschap opgericht en ondergebracht bij MooiSticht. De ervenconsulent denkt met u mee. Ook bij functieveranderingen, herbestemmingen en agrarische uitbreidingen in het landelijk gebied kunnen de ervenconsulenten van MooiSticht ingeschakeld worden.

Met name voor die initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan, maar die wel in lijn liggen met het provinciaal ruimtelijk beleid bewijst de ervenconsulent zijn waarde. Met maatwerk en het realiseren van extra ruimtelijke kwaliteitswinst worden deze initiatieven toch mogelijk gemaakt. Door de ervenconsulent al in een vroeg stadium in het planproces te betrekken kan deze al schetsend en onderzoekend te werk gaan om de ruimtelijke kwaliteit van uw omgeving mede door uw initiatief te verbeteren.

Ook voor herbestemming van monumentale boerderijen of als de gemeente om een goede landschappelijke inpassing vraagt bij het verbreden en/of uitbreiden van uw agrarisch bedrijf kunt u bij de ervenconsulent terecht.

Maatwerk

De ervenconsulent levert altijd maatwerk en is onafhankelijk waarbij de kwaliteit van het landschap leidend is in de adviezen. Er wordt binnen de beleidskaders van de gemeente en provincie gewerkt. Deze kaders bieden ruimte aan ontwikkelingen in het landelijk gebied met als doel om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Binnen de kaders wordt naar creatieve oplossingen gezocht waardoor de adviezen van de ervenconsulent planologisch realistisch zijn.

Extra kwaliteitswinst kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door de aanleg van landschappelijke elementen zoals een hoogstamboomgaard, een houtwal of struweelhaag of door het herstellen van sloten en greppels. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken waar soms niet over nagedacht wordt. Waar komt de zon op en wat betekent dat voor je leef- en slaapruimte? Hoe kun je de mooiste uitzichten maken vanuit je woning of vanuit de buitenruimte?

Voordelen van het inschakelen van een ervenconsulent

  • Schakel de ervenconsulent in een zo vroeg mogelijk stadium in zodat het versterken van de ruimtelijke kwaliteit de basis vormt van de ontwikkeling. Hierdoor verloopt het gesprek met de omgeving, de gemeente en de provincie gemakkelijker.
  • Door zijn onafhankelijke rol is de ervenconsulent uw gesprekpartner richting de gemeente en provincie.
  • De adviezen van de ervenconsulent zijn planologisch realistisch omdat er binnen de kaders van het ruimtelijk beleid naar creatieve oplossingen wordt gezocht.

Haalbaarheidsstudie

Heeft u een idee of initiatief voor een ontwikkeling in het landelijk gebied en wilt u weten wat de haalbaarheid hiervan is? De ervenconsulent onderzoekt welke mogelijkheden er binnen de Interim Omgevingsverordening zijn om uw wensen te realiseren. Vanuit de kwaliteitsgids van uw landschap en een beknopte kaartenstudie zullen de mogelijkheden tot extra ruimtelijke kwaliteitswinst worden onderzocht. Er wordt contact gelegd met gemeente en provincie om de bevindingen te refereren. Vervolgens wordt de haalbaarheidsstudie afgesloten met een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de resultaten en worden een aantal denkrichtingen meegegeven over mogelijke kwaliteitswinst en/of het in gang te zetten proces. De kosten voor deze haalbaarheidsstudie zijn € 650,- exclusief btw.

Schets met randvoorwaarden

Heeft u een initiatief en wilt u hierover in gesprek gaan met de gemeente, de provincie en uw omgeving? Vervolgens kan de ervenconsulent een schets voor u maken die past binnen de kaders van het ruimtelijk provinciaal beleid. De schets komt tot stand aan de hand van een beknopte analyse, een locatiebezoek en een schetssessie en bevat een aantal randvoorwaarden om aan een goede landschappelijke inpassing of kwaliteitsverbetering te voldoen. Met deze schets kunt u het gesprek aangaan met uw gemeente. De kosten van deze schets met randvoorwaarden is € 1.600, - exclusief btw en reiskosten. Na afloop kan de schets met randvoordwaarden uitgebreid worden tot een Advies Ruimtelijke Kwaliteit.

Advies Ruimtelijke Kwaliteit

Een Advies Ruimtelijke Kwaliteit wordt ingezet bij bestemmingsplanwijzigingen. U kunt het advies gebruiken
als basis voor verdere planvorming en als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing die de gemeente van u vraagt. Het advies wordt opgemaakt op een dubbelzijdig A3-formaat. Het advies bestaat uit een analyse en een conclusie. In het analyse-gedeelte worden de kwaliteiten en kansen tot kwaliteitsverbetering verwoord en verbeeld. De conclusie bestaat uit een opsomming van ruimtelijke randvoorwaarden om aan de kwaliteitsverbetering te voldoen. Deze randvoorwaarden worden verbeeld in een bijbehorende schets. De schets is geen blauwdruk. In afstemming met de gemeente zijn aanpassingen in de schets mogelijk mits deze binnen de ruimtelijke randvoorwaarden passen. Afhankelijk van de opgave liggen de kosten voor dit advies tussen € 2.000,- en € 2.500,- exclusief btw en reiskosten.

Advies kleine windmolen

De ervenconsulent kan u helpen met het maken van een landschappelijke inpassing van een kleine windmolen. Wanneer er, ten behoeve van het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, afgeweken wordt van de gestelde kaders zullen wij deze vanuit onze expertise onderbouwen in ons advies. De kosten voor dit advies zijn € 550,- exclusief btw en reiskosten.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!