Q-team

Een q-team (kwaliteitsteam) is een breed samengestelde adviescommissie die een gemeente vanaf een vroeg stadium kan adviseren over ruimtelijke plannen. Met name bij grotere, langlopende ontwikkelingen kan de inzet van een q-team zinvol zijn. Vertegenwoordigers van verschillende ontwerpdisciplines hebben zitting in zo’n team. Te denken valt aan stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, monumentendeskundigen, architecten, et cetera.

Vanwege de brede samenstelling van het team, kunnen plannen in één keer integraal beoordeeld worden op de verschillende relevante ruimtelijke deelaspecten en schaalniveaus, variërend van het stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte tot een ontwerp voor een concreet bouwplan.

MooiSticht kan een q-team op maat samenstellen of een adviseur afvaardigen naar een gemeentelijk q-team.

Neem contact met ons op

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 09.00-16.30 uur. Mailen kan altijd!